Apopka Historical Society

Log Number: IM-01-97-0217-97